Tüzük - Tüm Sanat Galerileri Derneği

İçeriğe git

Ana menü:

Tüm Sanat Galerileri Derneği Tüzük

1. Madde: 2908 sayılı yasa uyarınca “Tüm Sanat Galerileri Derneği” kısaca TÜSGAD kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’da olup şubesi yoktur.

2. Madde: Kurucular
Ali Artun
Z.Meriç Çankaya
Ü.Selvin Gafuroğlu
Selda E.Güllü
Zerrin Özdemir
Ö. Faruk Sade
O.Taylan Tegin

3. Madde: TÜSGAD’ın genel amacı:
Plastik sanat ürünlerinin topluma sunulduğu ortamları yaratan sanat galerilerinin ve galericilerinin mesleki birliğini oluşturarak plastik sanatların tanıtılmasını, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak; sanatçılar ve ürünleriyle, sanat alanında faaliyetleri bulunan resmi ve özel kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirerek ülkemizde koleksiyonculuğun, müzeciliğin ve sanat tarihi çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak; meslek etiğinin tanımlanması için gerekli çalışmaları yürütmek; üyelerinin mesleki, ekonomik, yasal ve sosyal çıkarlarını eşit olarak temsil etmek, korumak ve ilerletmek; plastik sanatların tanıtım ve pazarlanmasında, ortamın sağlıkl ıbir yapıya kavuşturulmasında etkin olmak; sanat galerileri arasında ilke birliği sağlamak, bunu yaparken sanatçıların ve galeri hizmetlerinden yararlananların çıkarlarını kollamak.

3.1. Genel amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili Kurum ve kişiler nezdinde girişimlerde bulunur, plastik sanatlar dalında faaliyetlerini sürdüren diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, basın yayın organlarıyla sürekli ilişki içinde olur.
3.2. İlgili Makamlardan izin alarak uluslararası kültür alışverişi, halkların birbirini barış içinde daha iyi anlayabilmesi için çalışma alanıyla ilgili her türlü uluslararası girişimde bulunur, bunun için gerekli uluslar arası örgütlere üye olur ve işbirliği yapar.
3.3. Plastik sanat eserleriyle ilgili tüm bilirkişilik hizmetlerini yapar ve bu konuda tek yetkili olmaya çalışır.
3.4. Sahte plastik sanat eserlerinin üretim ve pazarlanmasını, kopya eserlerin ise kaynak ve üretici göstermeden pazarlanmasını önlemek ve bunu yapanların teşhir edilmesi ve en ağır biçimde cezalandırılması için her türlü çabayı gösterir.
3.5. Üyeler arasında haksız rekabet ortamının doğmasını önleyici tedbirler alınmasına çalışır.
3.6. Dernek amacına uygun seminer, panel, konferans, açık oturum, söyleşi, sohbet toplantıları, kurslar, geziler, şenlikler, müzayede ve fuarlar düzenler, yayın organları çıkarır ve her türlü sosyal faaliyette bulunur.

4. Madde: Derneğin örgütlenme alanı:
Ticari amaçla, kamu hizmeti ya da tanıtım amacıyla plastik sanat ürünlerinin alım satımını ya da sergilenmesini bu iş için ayırmış olduğu özel bir mekanda yapan işletmeler yada başka alanda çalışmalarını sürdüren kurumların sanat galerisi birimleri, söz konusuişletme ya da birimlerin sanat galerisi olarak kabul edilebilmesi için bu işe ayırdığı mekanın plastik sanat eserlerinin sergilenmesi işlevine uygun olması, bu mekanda yılda en az 2 sergi açması, sezon süresince (ekim-mayıs) haftada enaz 5 gün toplam 20 saat hizmet vermesi gereklidir.

5. Madde: Üyelik:
5.1. Kamu hakları kısıtlı olmayan ve 18 yaşını bitirmiş, TÜSGAD’ın örgütlenme alanı içerisinde faaliyet gösteren ve tüzüğünü benimseyen tüm sanat galerisi sahipleri, hissedarları, ya da dernek kurullarında temsile yetkili yönetici olan bir kişi TÜSGAD’a üyelik için başvurabilir. Her kuruluş bir üye ile temsil edilir. Üye adayları mesleğimizle ilgili, ticari ve/veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmalıdır.
5.2. Üyelik için başvuru formu doldurmuş olmalıdır. Yönetim kurulu 30 gün içerisinde başvuruyu karara bağlayıp üyeliğe kabul edilip edilmediğini başvurana yazılı olarak bildirir.

6. Madde: Üyeliğin sona ermesi:
6.1. İstifa ederek: İstifalar 30 günlük bir ihbar süresiyle yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır.
6.2. İhraç edilerek: Derneğin amacına ve tüzüğüne aykırı davranan, saygınlığına gölge düşüren ya da ödentisini uyarıya karşın 30 gün içerisinde yerine getirmeyen üye yönetim kurulunun oybirliği ile alacağı kararla geçici yada kesin olarak ihraç edilir.
6.3. İşi bırakarak yada bir yıldan fazla işe ara vererek.
6.4. İstifa yoluyla ayrılmalarda 30 günlük süre sonuna kadar, ihraç yoluyla ayrılmalarda ihracın kesinlik kazandığı tarihe kadar, işi bırakarak ayrılmalarda işin bırakıldığı ya da ara verildiği tarihe kadar üyeler TÜSGAD’a karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

7. Madde: Genel Kurul:
7.1. Genel kurul: TÜSGAD’ın en yetkili karar organıdır. Ödenti borcu olmayan asil üyelerden oluşur. Her iki yılda bir haziran ayı içerisin de  olağan toplantısını yapar.
7.2. Toplantıya çağrı: Yönetim kurulu toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan verilmek üzere toplantıya çağrılır. Bu husus ayrıca iadeli taahhütlü bir mektupla kendilerine duyurulur. Bu duyurularda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının yer ve zamanı da bildirilir. İki toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer, gündem ve katılacak üye listesi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Toplantı çoğunluk sağlanamamanın dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum nedeni belirtilerek aynı biçimde üyelere ve mülki amirliğe duyurulur. Bu durumda iki toplantı arasındaki süre iki ayı geçemez. Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.
7.3. Toplantı yeter sayısı: Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikincide çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
7.4. Karar yeter sayısı: Genel kurul kararları katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Her üyenin bizzat kullanmak zorunda olduğu bir oyu vardır.
7.5. Toplantının yapılış usulü: Genel kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Bu maddenin dördüncü bendinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir. Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı yönetim kurulu başkanı yada onun görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
7.6. Toplantıda görüşülecek konular: Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler sırasıyla görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları başkanlığa yazılı olarak bildirdiklerinde bunların gündeme eklenmesi zorunludur.
7.7. Genel kurulun görev ve yetkileri:
7.7.1. Başkanlık divanını seçmek
7.7.2. Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek.
7.7.3. Toplantı gündemine önceden konulmuş olma koşuluyla tüzük değişikliğine karar vermek. Tüzük değişikliği için genel kurul toplantısının diğer koşullarının yanı sıra toplantıya katılma hakkı olan üyelerin dörtte üçünün toplantıya katılmış ve bunların üçte ikisinin değişiklikten yana oy kullanmış olmaları gerekmektedir.
7.7.4. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek ve kurulları ibra etmek.
7.7.5. Yönetim kurulunca hazırlanmış bütçeyi aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
7.7.6. Derneğe taşınır taşınmaz malların alım satımı için yönetim kuruluna yetki vermek.
7.7.7. Üyelikten çıkarılan üyelerin genel kurula yaptıkları başvuruları görüşüp kesin karar bağlamak.
7.7.8. Bu tüzüğün ondördüncü maddesi çerçevesinde derneğin feshine karar vermek.
7.7.9. Yasalarda, mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen görevleri yerine getirmek.
7.8. Olağanüstü genel kurul toplantısı: Yönetim ya da denetim kurullarının gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurula katılma hakkı olan üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine genel kurul yönetim kurulunca bir ay içerisinde yerine getirmezse Dernekler yasasının öngördüğü biçimde davranılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında da olağan genel kurula ilişkin kurallar geçerlidir. Ancak gündem değiştirilemez ve gündem dışı konular görüşülemez.

8. Madde: Yönetim Kurulu:
8.1. Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. Genel kurula katılma yetkisi olan üyelerce iki yılda bir gizli oy açık sayımla seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Aynı oyu alan adaylar arasında tekrar bir oylama yapılır. Oylama yine eşit çıkarsa adaylar arasındakura çekilir.
8.2. Yönetim kurulu seçimi sırasında en çok oyu alan aday yönetim kurulu başkanı olur. Diğer üyeler arasında salt çoğunlukla başkan vekili, genel yazman, genel sayman ve üye ilk toplantıda belirlenir. Yönetim kurulu ayda en az bir kez ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oy eşitliğinde başkanın oy verdiği husus kabul edilir.
8.3. Yönetim kurulu üyeliği şu durumlarda düşer:
8.3.1. İstifa ederek.
8.3.2. Dernek üyeliğinden geçici ya da sürekli çıkarılmak.
8.3.3. Özürsüz olarak arka arkaya 3 toplantıya katılmamak.
8.3.4. Özürsüz olarak 1 yıl içinde yapılan toplantıların ½ sine katılmamak. Bu durumlarda yedek üyelerden en çok oy almış olanı yönetim kurulu asil üyesi olur. Düşen üyelik eğer başkanlık ise diğer yönetim kurulu arasında genel kurulda en çok oy almış olan başkan olur. Yönetim kurulunda başkanlık dışında yeni bir görev bölümü yapılır. Yönetim kurulu üyelerinden bazıları geçerli nedenlerle toplantılara katılamıyor ve toplantı yeter sayısı sağlanamıyorsa gerektiği kadar yedek üye geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine alınır.
8.4. Yönetim kurulunun görevleri: Yönetim kurulu yasalar çerçevesinde tüzük amaçları ve genel kurul kararları doğrultusun da yetkilerini kullanır.
8.4.1. Yönetim kurulu derneğin temsilcisi ve yürütme organıdır. Yönetim kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla önceden kararlaştırıldığı gün ve saatte çağrısız olarak dernek idare yerinde toplanır.
8.4.2. Uluslar arası kuruluşların tüzüklerinde yer alabilecek olan ulusal kuruluş tanımına uygun görevleri yerine getirir. Başvuru olması durumunda, ulusal yada uluslar arası sergi, fuar yada yarışmalara katılacak sanatçı, yapıt yada galerileri belirlemek için seçiciler kurulu oluşturur yada oluşturulan kurullara üye verir. Bu seçim yapılırken seçileceksanatçı yada galerinin dernek üyesi olması göz önünde tutulur.
8.4.3. Gereğinde derneğe ait konularda danışman ve görevli atamak, maaş ve yetkilerini saptamak, denetlemek, yönetmek,
ve özlük haklarını gözetmekle sorumludur.
8.4.4. Derneğe gelir sağlar.
8.4.5.Derneğin kesin hesap ve bilançosunu yapar. Bir yıl sonrasının bütçesini hazırlar ve genel kurul toplantısından 15 gün önce üyelerin incelemesine sunar. Bütçe fon ve maddelerinde aktarımlar yapar.
8.4.6. Derneğin yönetilmesi sırasında üyelerin eşitliği, ortak çıkarlara uygun davranışlarda bulunulması, diğer kurumlarla İlişkilerde tutarlı davranış sergilenmesi gibi konularda yönetim kurulu iç bütünlüğü sağlamak zorundadır.
8.4.7. Üyelerin dernekle, meslekle, diğer üyelerle ve derneğin aracı olabileceği konularla ilgili yazılı başvurularını görüşür Ve en geç bir ay içerisinde yazılı olarak yanıtlar.
8.4.8. Üyelerin kimlik ve amblemlerini verir, bunların üye olmayanlarca kullanılmamasını sağlar.
8.5. Yönetim kurulunun temsil yetkisi:
8.5.1. Yönetim kurulu adına idari işlerde tek imzayla başkan, onun yokluğunda vekili temsil eder.
8.5.2. Yönetim kurulu adına mali işlerde başkan yada başkan vekili ile genel sayman iki imzayla ortak temsil eder.

9. Madde: Deneti kurulu:
9.1. Genel kurula katılma yetkisi olan üyeler tarafından iki yılda bir gizli oy açık sayımla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler salt çoğunlukla başkanlarını seçerler.
9.2. Denetim kurulu her üç ayda bir derneğin çalışmalarını, saymanlık işlerini, kayıtlarını, defterlerini ve demirbaşlarını denetler. İstediği tüm belgeler yönetim kurulunca kendilerine verilmek zorundadır. Kurul hazırlayacağı denetim raporlarıyla öneri ve uyarılarını Yönetim kuruluna iletir. Yönetim kurulu bunlara göre uygun gördüğü önlemleri alır, karşı çıktığı eleştirilerle ilgili olarak denetim kuruluna yazılı görüş belirtir. Denetim kurulu, olağan genel kurul toplantısından 1 ay önce döneme ilişkin ayrıntılı rapor hazırlar. Bu rapor yönetim kurulunun çalışma raporuna eklenerek genel kurul toplantısının duyurusuyla birlikte üyelere gönderilir. Denetim kurulunca yapılan denetim sonuçlarına göre genel kurulun yalnız denetim kurulunca belirlenen konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrılması gerekiyorsa bu husus yönetim kuruluna bir yazıyla bildirilir.

10. Madde: Derneğin iç yönetimi:
Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için belirlenmiş organların, yan kuruluşların ve görevlilerin işlev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçeyle uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollarla ilgili kurallar konulması, etkinlik özellikleri, sosyal yardımlar vb gibi konularda uzman raporlarına dayanılarak nesnel ölçüt ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen diğer tüm konuların çözümü için genel kurul kararıyla yönetmelikler ve yönergeler yayınlanır.

11.Madde: Derneğin gelir ve giderleri:
11.1. Gelirleri:
11.1.1. Giriş ödentisi: Üye kaydı sırasında bir kez olmak üzere ve iki yılda bir genel kurulca yeniden belirlenecek tutarda Alınır.İlk genel kurul toplantısına kadar bu tutar altı milyon TL dır.
11.1.2. Aylık ödenti: iki yılda bir genel kurulca yeniden belirlenir.İlk genel kurul toplantısına kadar bu tutar beşyüzbin TL dır. Her ay toplanır.
11.1.3. Dernek tarafından verilecek kimlik, amblem ve belgelerden elde edilecek gelir.
11.1.4. Derneğin organize edeceği sergi, fuar vb. faaliyetlerden elde edilecek gelir.
11.1.5. Bilirkişilik faaliyetlerden elde edilecek gelir.
11.1.6. Yayınlardan elde edilecek gelir.
11.1.7. Diğer sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelir.
11.1.8. Bağış
11.2. Her çeşit gelir karşılığında makbuz verilir, gider karşılığında belge alınır. Bu belgeler özel yasa hüküdışında beş yıl saklanır. Her tür resmi belgenin maliye bakanlığı yada noterden onaylanmış olması gerekir. Derneğe gelir toplamaya yetkili kılınacak kişi yada kişiler yönetim kurulunca belirlenir ve yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.
11.3. Derneğin tüm harcamaları genel kurulda onaylanmış yıllık bütçeye göre yönetim kurulu kararıyla yapılır. Zorunlu durumlarda başkan ve genel yazmanın onayıyla harcama yapılır ve ilk yönetim kurulu toplantısında onay alınır. Genel Sayman tüm gelir ve giderlerle ilgili hesap özetlerini saymanlık raporu olarak her yönetim kurulu toplantısına sunar.
11.4. Derneğin günlük gelirleri saymanlıkça kasada korunur. Günlük giderleri karşılayabilmek için gerekli olan ve yönetim kurulunun belirleyeceği tutarın üzerindeki para banka hesabına yatırılır.

12. Madde: Derneğin tutmakta zorunlu olduğu defter ve kayıtlar:
12.1. Genel kurul tutanakları.
12.2. Üye kayıt defteri: Üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve ödentileri işlenir.
12.3. Yönetim kurulu karar defteri: kararlar tarih ve numara sırasıyla işlenir. Başkan ve kurul üyelerince imzalanır.
12.4. Gelen-Giden evrak defteri: Yazışmalar tarih ve numarasıyla işlenir, gelenlerin asılları gidenlerin kopyaları dosyalarda saklanır.
12.5. Gelir-gider defteri: Gelir ve giderler ayrıntılı ve düzenli olarak işlenir.
12.6. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri.
12.7. Saymanlık işleriyle ilgili belgeler, makbuzlar ve demirbaş dosyaları.
12.8. Denetim kurulu inceleme, rapor ve yazışma dosyaları.

13. Madde: Tüzük değişikliği:
Olağan yada olağanüstü genel kurul toplantısının gündemine konulması ve değişiklik önerisinin toplantı duyurusuyla birlikte üyelere gönderilmiş olması koşuluyla tüzük her zaman değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için genel kurul toplantısının diğer koşullarının yanı sıra toplantıya katılma hakkı olan üyelerin dörtte üçünün toplantıya katılmış ve bunların üçte ikisinin değişiklikten yana oy kullanmış olmaları gerekmektedir.

14. Madde: Derneğin Feshi:
Olağan yada olağanüstü genel kurul toplantısının gündemine konulması ve fesih önerisinin toplantı duyurusuyla birlikte üyelere gönderilmiş olması koşuluyla derneğin feshine genel kurulda her zaman karar verilebilir. Fesih kararı için genel kurul toplantısının diğer koşullarının yanı sıra toplantıya katılma hakkı olan üyelerin dörtte üçünün toplantıya katılmış ve bunların üçte ikisinin fesihten yana oy kullanılmış olmaları gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda sayı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilinir, ancak fesih kararının yine üçte iki çoğunlukta alınması zorunludur. Fesih kararı alındığı takdirde bu durum yönetim kurulunca beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı verilirse derneğin malları Türkiye’de plastik sanatların gelişmesi için çaba gösteren bir kuruma devrolunur. Bunun hangi kurum olacağı fesih kararının alındığı genel kurulda kararlaştırılır.

15. Madde:
Bu tüzükte yazılı olmayan durumlarda Dernekler kanunu, Medeni kanun ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.
 
Copyright 2018 TUSGAD
İçeriğe dön | Ana menüye dön